Do pobrania

Poniżej zamieszczono urzędowe formularze i wzory wniosków składanych w ramach prowadzonych przez komornika czynności.

Wniosek egzekucyjny powinien być wypełniony czytelnie (najlepiej pismem drukowanym lub na komputerze) oraz podpisany. Należy podać jak najwięcej danych identyfikacyjnych dotyczących dłużnika (seria i nr dowodu osobistego, PESEL, REGON, NIP) oraz nr konta bankowego, na które należy przekazywać wyegzekwowane należności. Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego, czyli tytuł egzekucyjny (np. nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. W razie jakikolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z kancelarią.

Wniosek pierwszy
Wniosek drugi
Wniosek trzeci
Wniosek czwarty
Formularz pierwszy
Formularz drugi